Skuteczne nauczanie języków to jeden z priorytetów w naszej szkole, ponieważ wiemy, jak ważną rolę pełnią w edukacji naszych dzieci. Uczniowie od pierwszej klasy mają zwiększoną liczbę lekcji języka angielskiego w tygodniu. Uczymy też języka francuskiego i niemieckiego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w małych grupach, co ułatwia koncentrowanie się na nauce, a każdemu dziecku poświęcana jest należyta uwaga. Pierwszorzędną jakość zajęć z języków obcych zapewniają wykształceni, lingwistycznie i pedagogicznie, nauczyciele. Uczą z zaangażowaniem i pasją oraz stale rozwijają swoje umiejętności na prestiżowych kursach w kraju i za granicą.

Dbając o wysoki standard nauczania oraz przyszłość naszych podopiecznych, współpracujemy z British Council, Goethe-Institut i Institut Francaise. Motywację uczniów do nauki wzmacniamy, korzystając z najnowszych metod nauczania, nowych technologii oraz poprzez kontakt z żywym językiem, który jest bardzo ważny dla opanowania go biegle. Dlatego nasi uczniowie już od czwartej klasy mają zajęcia z angielskiego z native speakerem. Ponadto, młodzież uczestniczy w zajęciach językowych poza szkołą, dzięki współpracy z British English Theatre Company, Nauką Bez Granic, Teatrem Imka oraz Teatrem Roma. Uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach i warsztatach językowych w Niemczech. Myśląc o przyszłości powierzonych nam uczniów, proponujemy także przystąpienie do egzaminów zewnętrznych dla dzieci i młodzieży. Są to egzaminy Uniwersytetu Cambridge organizowane przez British Council z języka angielskiego oraz egzaminy z niemieckiego (Instytut Goethego) oraz francuskiego (Instytut Francuski).

Dowodem na bardzo dobry poziom nauczania języków obcych jest fakt, że wielu naszych uczniów jest laureatami ogólnopolskich konkursów językowych: olimpiady Olimpus oraz konkursu języka angielskiego Fox odbywającego się pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przede wszystkim chcemy zainteresować dzieci nauką języków obcych, bo wtedy chętnie i szybko się ich uczą. A co najważniejsze, dążymy do umacniania wiary w swoje możliwości u każdego ucznia. Z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że poziom nauczania języków obcych w Zespole Szkół Przymierza Rodzin nr 3 jest jednym z wyższych w Warszawie.

 

Język angielski w klasach I-III

Poznawanie języka obcego, zwłaszcza w wieku wczesnoszkolnym, odbywa się głównie przez słuchanie i patrzenie. Jest to podobny proces do poznawania ojczystego języka w pierwszych latach życia, tylko w szybszym tempie. Dlatego nie jest dziwne, że w pierwszej i drugiej klasie dzieci niewiele piszą, głównie słuchają, śpiewają, odpowiadają na pytania, przyswajają język angielski poprzez ruch, muzykę, zabawę i wykonywanie prac plastycznych. Główną motywacją najmłodszych uczniów do nauki jest dobra zabawa. Potem pojawiają się inne motywacje, np. chęć zaimponowania rówieśnikom czy indywidualne ambicje.

Na lekcjach języka angielskiego klasy są dzielone na dwie grupy, na tym samym poziomie językowym. Każda grupa jest prowadzona przez innego nauczyciela, który bierze pod uwagę indywidualne potrzeby uczniów, specyfikę grupy i jej tempo uczenia się.

Nauczanie języka obcego odbywa się spiralnie, tzn. że regularnie wraca się do tych samych tematów, poszerzając słownictwo, kontekst i wprowadzając kolejne struktury gramatyczne. Gramatyka pojawia się w klasach 1-3, ale nie jest tłumaczona, tylko ćwiczona na konkretnych przykładach, a wyjaśniana będzie w klasach 4-6. Dlatego też w naszej szkole w klasach 1-3 uczymy języka angielskiego poprzez zabawę, ruch i muzykę. Uczniowie poznają nowe słownictwo przy pomocy kart obrazkowych, plakatów i materiałów multimedialnych. Na każdej lekcji dzieci grają w różne gry, śpiewają piosenki, uczą się rymowanek i wierszyków.

Aby wspomóc swoje dzieci w nauce angielskiego, mogą Państwo:
• włączać często płytę z piosenkami i rymowankami dołączoną do podręcznika;
• grać w gry, np. w memory (gracze szukają par i nazywają obrazki po angielsku);
• czytać razem z dziećmi proste książki w języku angielskim;
• korzystać z Poradnika dla Rodziców, który jest dołączony do podręczników KID'S BOX, i zawartych w nim pomysłów.

 

Język angielski w klasach IV-VI

Od klasy IV lekcje prowadzone są po angielsku. Niezbędne wyjaśnienia w języku polskim, dotyczące gramatyki i struktur językowych, są stopniowo ograniczane. Uczniowie poznają słownictwo, dzięki któremu mogą komunikować się z nauczycielem, i są motywowani do używania języka angielskiego na lekcjach. Uczniowie z każdej klasy podzieleni są na dwie grupy. O podziale decydują poziom znajomości języka uczniów, tempo ich pracy, umiejętność pracy w grupach.

W czasie lekcji kładziemy nacisk na mówienie. Słownictwo wprowadzamy za pomocą obrazków, przykładów, używając słów angielskich znanych już uczniom. Uczniowie zapamiętują nowe zwroty i struktury przez powtarzanie, tzw. dryl. Staramy się, by sami odkrywali proste reguły gramatyczne. Zachęcamy do skupiania uwagi na wypowiedziach nauczyciela i kolegów. Daje to uczniom więcej możliwości ćwiczenia.

Stałe elementy lekcji to: szybka korekta pracy domowej, wprowadzenie słownictwa i ćwiczenie dwóch lub więcej umiejętności językowych (słuchania i czytania ze zrozumieniem, mówienia i/lub pisania) oraz zwięzłe podsumowanie nowego materiału.

Korzystamy z podręczników wybranych przez nauczycieli i materiałów dodatkowych, atrakcyjnych dla uczniów i odpowiednich do ich wieku i poziomu wiedzy: piosenek, gier językowych, fragmentów filmów. Wprowadzamy elementy humorystyczne i rozrywkowe, aby urozmaicić tok lekcji i zmotywować uczniów do pracy. Uczniowie pracują samodzielnie, w parach i grupach. Ćwiczą komunikację, wyrażają opinie, budują krótkie opowiadania, przygotowują i przedstawiają projekty. Dążymy do umacniania wiary w swoje możliwości u każdego ucznia.

 

Język francuski (klasy IV-VI)

Uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego w klasie IV i kontynuują ją aż do klasy VI w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

W pierwszym etapie nauki języka francuskiego szkoła:
• zapewnia dostosowanie treści nauczania i metod pracy do wieku dzieci;
• korzysta z podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających nową podstawę programową: Vitamine cz.1 i 2, C.Martin, D.Pastor, Nowela oraz Super Max cz 1 i 2, C.Denisot, C. Macquart Martin, Hachette;
• daje możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Francji dzięki projektowi „Etwinnig" (klasyVI).

Celem nauczania jest opanowanie języka w stopniu zapewniającym minimum komunikacji w sytuacjach dnia codziennego. Umiejętności, które powinny posiadać dzieci po trzyletniej nauce w szkole podstawowej, to:
• rozumienie ze słuchu: rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych oraz wyszukiwanie w usłyszanym tekście informacji;
• mówienie: prowadzenie dialogu w typowych sytuacjach dnia codziennego, udzielanie informacji o sobie i o najbliższym otoczeniu;
• czytanie: rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów, wyszukiwanie konkretnych informacji;
• pisanie: przekazanie informacji o sobie i swoich zainteresowaniach.

Na etapie nauczania w szkole podstawowej zajęcia mają często formę zajęć ludycznych: piosenka, gra, zabawa, recytacja.

 

Język niemiecki (klasy IV-VI)

Język niemiecki (obok języka francuskiego) jest w naszej szkole tzw. „drugim" językiem obcym. Nasi uczniowie rozpoczynają naukę tego języka w klasie czwartej w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo (w naszym gimnazjum istnieje możliwość kontynuowania nauki języka niemieckiego w wymiarze czterech godzin lekcyjnych tygodniowo). Warto zaznaczyć, że większość szkół niepublicznych oferuje najczęściej dwie godziny lekcyjne kolejnego języka, natomiast w szkołach publicznych z reguły nie proponuje się nauki drugiego języka obcego w szkole podstawowej.

Częstotliwość zajęć w naszej szkole w połączeniu z atrakcyjnymi i skutecznymi metodami pracy naszych nauczycieli, uwzględniającymi zainteresowania uczniów w tej grupie wiekowej, przekłada się na ich wysokie umiejętności językowe. Uczniom szczególnie zainteresowanym nauką tego języka lub po prostu lubiącym się go uczyć oferujemy udział w kółku dziennikarskim po niemiecku i współredagowanie naszej szkolnej gazetki „Sprzymierzeniec". Kolejnymi propozycjami są konkursy, egzaminy zewnętrzne, udział w projektach (również międzynarodowych) oraz warsztaty językowe w Niemczech. Nasi uczniowie biorą udział w konkursie ogólnopolskim OLIMPUS i wielu uczestników zostaje laureatami lub zajmuje bardzo wysokie miejsca w rankingu.
Proponujemy także przystąpienie do egzaminów zewnętrznych Fit in Deutsch 1 oraz Fit in Deutsch 2 organizowanych przez Goethe-Institut. Dzieci otrzymują swój pierwszy, znany i uznawany na całym świecie certyfikat.

Zarówno OLIMPUS, jak też egzaminy zewnętrzne cieszą się dużym zainteresowaniem, a wyniki są zwykle powodem do radości, poczucia satysfakcji i dumy. Są zwieńczeniem wysiłków ucznia, nauczyciela i rodziców, bez których edukacja językowa młodego człowieka bywa chwiejna.

Kalendarz

Prep_centre_logo_CMYK.png

English corner

Logo_Mistrzowie_Matlandii.jpg

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Nocznickiego 7
01-948 Warszawa
tel./fax. (22) 864-92-50, (22) 864-51-24
sekretariat@spr3bielany.edu.pl